ביקורת ועריכת דוחות כספיים

ביקורת הדוחות הכספיים היא לב עבודתו של רואה החשבון.
המשרד שלנו מבקר ועורך דוחות כספיים של מאות חברות עמותות ועוסקים.

השרות כולל:
מאזנים
דוחות רווח והפסד
דוחות על השינויים בהון
דוחות על תזרים המזומנים
דוחות התאמה לצורכי מס הכנסה
כל הדוחות הנילווים הנדרשים לצורך הגשת הדוחות הכספיים בהתאם לסוג העסק.

"הדבר היחיד שאיש עסקים צריך מלבד שכל הוא חשבונאות״  וורן באפט

מבין לקוחותנו